ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека

ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА (РЕВИЗИРАНА)

КОНВЕНЦИЯ против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и основните свободи

КОНВЕНЦИЯ за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината

Медицински стандарти по обща медицинска практика

Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания

Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността на националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания

СТРАТЕГИЯ за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г.

ЗАКОН за защита срещу домашното насилие

ЗАКОН за насърчаване на заетостта

ЗАКОН за социалното подпомагане

ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания